Ogłoszenia

Ogłoszenie

Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Żaglowej ( KRS 0000038362)

Zapraszają do udziału w konkursie na:

Operatora planowanego do wybudowania obiekt sportowo-rekreacyjny przy al. Legionów / ul. Kościuszki w Gdańsku

Nieruchomość pod zabudowę obiektem sportowo-rekreacyjnym obejmuje działki nr : 429/2 o pow. 0,0732ha , 430 o pow. 0,0761ha , 431/12 o pow. 0,3118ha ,439/12 o pow. 0,0726ha dla której Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW GD1G/00360197/1

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone w oparciu o Regulamin konkursu, który jest dostępny w plikach do pobrania poniżej.

Termin składania wniosków został przedłużony do dnia 6 grudnia 2023 r. godzina 14:00

Miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać w sekretariacie Organizatora – Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., 80-560 Gdańsk ul. Żaglowa 11.

Za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę i godzinę wpływu do sekretariatu Organizatora.

Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem zawierającym nazwę i adres Uczestnika konkursu oraz temat konkursu : Obiekt Sportowo-Rekreacyjny.