Aktualności

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.

Zarząd spółki pod firmą „Międzynarodowe Targi Gdańskie” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Żaglowa 11, 80 – 560 Gdańsk, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038362, o kapitale zakładowym 40.332.200,00 złotych (wpłaconym w całości), NIP 584-025-37-05, REGON: 001363012, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20 lipca 2022 roku o godz.10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku oraz wniosku Zarządu o podziale zysku i pokryciu straty z lat poprzednich.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku oraz wniosku Zarządu o podziale zysku i pokryciu straty z lat poprzednich.
 8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki pisemnej opinii uzasadniającej powody wyłączenia prawa poboru akcji w podwyższonym kapitale zakładowym oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku,
  3. o podziale zysku i pokryciu straty z lat poprzednich,
  4. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku,
  5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku,
  6. zmiany zasad wynagradzania Członków Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.;
  7. wyboru członków Rady Nadzorczej Międzynarodowych Targów  Gdańskich S.A. na nową kadencję,
  8. pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w podwyższonym kapitale zakładowym,
  9. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii Y i Z,
  10. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.147.950,00 (słownie: jeden milion sto czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) złotych poprzez emisję 22.959  (słownie: dwudziestu dwóch  tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu dziewięciu) nowych akcji na okaziciela serii Y o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesięciu) złotych każda w trybie subskrypcji prywatnej oferowanych:
   • Gminie Miasta Gdańska w ilości 15.306 (słownie: piętnaście tysięcy trzysta sześć) akcji na okaziciela serii Y,
   • Województwu Pomorskiemu w ilości 7.653 (słownie: siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii Y,
    przy czym wszystkie akcje na okaziciela serii Y zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym w łącznej kwocie odpowiadającej iloczynowi ich liczby oraz ustalonej ceny emisyjnej na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Gdańska i Województwem Pomorskim nie później niż do dnia 5 sierpnia 2022 roku,
  11. zmian Statutu Spółki (Pierwsza zmiana Statutu Spółki):
   • wykreślenie §19 ust.2 lit. e),
   • zmiana §19 ust. 3 lit. b),
   • zmiana § 4 ust. 1 (w związku z uchwałą, o której mowa w lit. j),
   • dodanie w § 4 ust. 2. litery w),
  12. Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki
  13. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 532.150,00 (słownie: pięciuset trzydziestu dwóch tysięcy stu pięćdziesięciu) złotych poprzez emisję  10.643 (słownie: dziesięciu tysięcy sześciuset czterdziestu trzech) nowych akcji imiennych serii Z o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesięciu) złotych każda w trybie subskrypcji prywatnej oferowanych Gminie Miasta Gdańska w ilości 10.643 (słownie: dziesięciu tysięcy sześciuset czterdziestu trzech) akcji imiennych serii Z,
   przy czym wszystkie akcje imienne serii Z zostaną pokryte aportem wniesionym przez Gminę Miasta Gdańska w postaci:

   • zabudowanej nieruchomości – działki nr 135/2 w obrębie 58,  objętej księgą wieczystą nr GD1G/00032035/0 prowadzoną przez III Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku,
   • gruntowej nieruchomości – działki nr 141 w obrębie 58 objętej księgą wieczystą nr GD1G/00032036/7 prowadzoną przez III Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku,
    na podstawie przeniesienia prawa własności.
  14. zmian Statutu Spółki (w związku z uchwałą, o której mowa w lit. ł), Druga zmiana Statutu Spółki):
   • w § 4 ust. 1,
   • dodanie w § 4 ust. 2. lit. a) podpunktu 6),
  15. uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom zgodnie z art. 406 § 1KSH.

Stosownie do art. 402 § 2 KSH, Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść projektowanych zmian Statutu Spółki:

I. Pierwsza zmiana Statutu Spółki

 1. W miejsce dotychczasowego §19 ust. 3 lit. b) Statutu w brzmieniu:
  „zawarcie, istotna zmiana, wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od umowy, na podstawie której Spółka zaciągnęła zobowiązanie lub nabyła prawo o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, innych niż umowy kredytów inwestycyjnych i kredytów w rachunku bieżącym zawartych do dnia 31 października 2015 roku przez Spółkę z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie;”
  proponuje się nową treść §19 ust. 3 lit. b) Statutu:
  „zawarcie, istotna zmiana, wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od umowy, na podstawie której Spółka zaciągnęła zobowiązanie pieniężne o wysokości przekraczającej kwotę 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, innych niż umowy kredytów inwestycyjnych i kredytów w rachunku bieżącym zawartych do dnia 31 października 2015 roku przez Spółkę z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie;”
 2. W miejsce dotychczasowego § 4 ust. 1 Statutu w brzmieniu:
  „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 40.332.200,00 (czterdzieści milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące dwieście) złotych i dzieli się na 806.644 (osiemset sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcje po 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każda akcja, w tym 800 (osiemset) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 265.931 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden) akcji imiennych nieuprzywilejowanych i 539.913 (pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzynaście) akcji na okaziciela zwykłych.”
  proponuje się nową treść § 4 ust. 1 Statutu (w związku z uchwałą o podwyższeniu kapitału o kwotę 1.147.950,00 zł):
  „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.480.150,00 (czterdzieści jeden milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt ) złotych i dzieli się na 829.603 (osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzy) akcje po 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każda akcja, w tym 800 (osiemset) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 265.931 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden) akcji imiennych nieuprzywilejowanych i 562.872 (pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt dwie)  akcje na okaziciela zwykłe.”
 3. W § 4 ust. 2 Statutu dodaje się dotychczas nieistniejącą literę w) o następującym brzmieniu:
  „w) akcje serii Y na okaziciela zwykłe dwudziestej emisji w ilości 22.959 (dwudziestu dwóch tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu dziewięciu) od numeru Y 806 325 do numeru Y 829 283 włącznie

II. Druga zmiana Statutu Spółki

 1. W miejsce dotychczasowego § 4 ust. 1 Statutu w brzmieniu:
  „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.480.150,00 (czterdzieści jeden milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt ) złotych i dzieli się na 829.603 (osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzy) akcje po 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każda akcja, w tym 800 (osiemset) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 265.931 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden) akcji imiennych nieuprzywilejowanych i 562.872 (pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt dwie)  akcje na okaziciela zwykłe.”
  proponuje się nową treść § 4 ust. 1 Statutu (w związku z uchwałą o podwyższeniu kapitału o kwotę 532.150,00 zł):
  „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 42.012.300,00 (czterdzieści dwa miliony dwanaście tysięcy trzysta) złotych i dzieli się na 840.246 (osiemset czterdzieści tysięcy dwieście czterdzieści sześć ) akcji po 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każda akcja, w tym 800 (osiemset) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 276.574 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery ) akcje imienne nieuprzywilejowane i 562.872 (pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt dwie)  akcje na okaziciela zwykłe.”
 2. W § 4 ust. 2 lit a) Statutu dodaje się dotychczas nieistniejący podpunkt 6) o następującym brzmieniu:
  6) serii Z nieuprzywilejowane dwudziestej pierwszej emisji w łącznej ilości 10.643 ( dziesięciu tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcje od numeru Z 829 284 do numeru Z 839 926 włącznie.
Zobacz wszystkie

Aktualności

Przeczytaj również

Zobacz wszystkie