Aktualności

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.

Zarząd spółki pod firmą „Międzynarodowe Targi Gdańskie” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Żaglowa 11, 80 – 560 Gdańsk, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038362, o kapitale zakładowym 42.012.300,00 złotych (wpłaconym w całości), NIP 584-025-37-05, REGON: 001363012 (dalej jako „Spółka”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień  30 stycznia 2023 roku o godz.10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki pisemnej opinii uzasadniającej powody wyłączenia prawa poboru akcji w podwyższonym kapitale zakładowym oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. udzielenia zgody na nabycie od Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. akcji własnych Spółki 200.000 akcji serii N za łączną kwotę 69.600.000,00 (słownie: sześćdziesięciu dziewięciu milionów sześciuset tysięcy) oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. do zawarcia z Polskim Funduszem Rozwoju S.A.  umów sprzedaży 200.000 akcji  serii N za łączną kwotę 69.600.000,00 (słownie: sześćdziesięciu dziewięciu milionów sześciuset tysięcy),
  2. pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w podwyższonym kapitale zakładowym,
  3. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii AB,
  4. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.219.350,00 (słownie: dwóch milionów dwustu dziewiętnastu tysięcy trzystu pięćdziesięciu) złotych poprzez emisję 44.387  (słownie: czterdziestu czterech tysięcy trzystu osiemdziesięciu siedmiu) nowych akcji na okaziciela serii AB o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesięciu) złotych każda, w trybie subskrypcji prywatnej oferowanej Gminie Miasta Gdańska w ilości 44.387 (słownie: czterdziestu czterech tysięcy trzystu osiemdziesięciu siedmiu ) akcji na okaziciela serii AB. Przy czym wszystkie akcje na okaziciela serii AB zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym w łącznej kwocie odpowiadającej iloczynowi ich liczby oraz ustalonej ceny emisyjnej na podstawie umowy zawartej z Gminą Miasta Gdańska nie później niż do dnia 10 lutego 2023 roku,
  5. zmian Statutu Spółki : zmiana § 4 ust. 1, dodanie w § 4 ust. 2. litery x),
  6. uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianą §4 ust. 1 oraz dodanie w § 4 ust. 2. litery x),
  7. zgody na przeznaczenie kwoty 8.700.000 (słownie: ośmiu milionów siedmiuset tysięcy) złotych z kapitału zapasowego zgodnie z art. 348 §1 KSH w zw. z art. 360 §2 pkt 2) KSH w zw. z 396 §5 KSH na wypłatę wynagrodzenia dla Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. z tytułu nabycia przez Spółkę akcji  serii N nr od 423.035 do 448.034 w celu ich umorzenia,
  8. zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia,
   Po wznowieniu obrad :
  9. umorzenia nabytych od Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. akcji własnych serii N od nr 423.035 do nr 448.034 (włącznie),
  10. obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.250.000,00 (słownie: jednego miliona dwustu pięćdziesięciu tysięcy) złotych  poprzez umorzenie nabytych od Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. 25.000 (słownie: dwudziestu pięciu tysięcy) akcji serii N o numerach od 423.035 do numeru 448.034 włącznie,
  11. zmian Statutu Spółki : zmiana § 4 ust. 1, zmiana w § 4 ust. 2. litery n),
  12. uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianą §4 ust. 1 oraz §4 ust. 2 lit. n),
  13. uchwalenia zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej w § 2 ust. 1 i w § 2 ust 2 lit. b oraz przyjęcie tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.
 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom zgodnie z art. 406 § 1KSH.

Stosownie do art. 402 § 2 KSH, Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść projektowanych zmian Statutu Spółki:

I. Pierwsza zmiana Statutu Spółki

 1. W miejsce dotychczasowego § 4 ust. 1 Statutu w brzmieniu:
  „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 42.012.300,00 (czterdzieści dwa miliony dwanaście tysięcy trzysta) złotych i dzieli się na 840.246 (osiemset czterdzieści tysięcy dwieście czterdzieści sześć ) akcji po 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każda akcja, w tym 800 (osiemset) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 276.574 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery ) akcje imienne nieuprzywilejowane i 562.872 (pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt dwie)  akcje na okaziciela zwykłe.”
  proponuje się nową treść § 4 ust. 1 Statutu (w związku z uchwałą o podwyższeniu kapitału o kwotę 2.219.350,00 zł):
  „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.231.650,00 (czterdzieści cztery miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 884.633 (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści trzy) akcje po 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każda akcja, w tym 800 (osiemset) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 276.574 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery ) akcje imienne nieuprzywilejowane i 607.259 (sześćset siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć)  akcji na okaziciela zwykłe.”
 2. W § 4 ust. 2 Statutu dodaje się dotychczas nieistniejącą literę x) o następującym brzmieniu:
  „x) akcje serii AB na okaziciela zwykłe dwudziestej pierwszej emisji w ilości 44.387 (czterdziestu czterech tysięcy trzystu osiemdziesięciu siedmiu ) od numeru AB 839 927 do numeru AB  884 313 włącznie

II. Druga zmiana Statutu Spółki

 1. W miejsce dotychczasowego § 4 ust. 1 Statutu w brzmieniu:
  „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.231.650,00 (czterdzieści cztery miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt ) złotych i dzieli się na 884.633 (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści trzy) akcje po 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każda akcja, w tym 800 (osiemset) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 276.574 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery ) akcje imienne nieuprzywilejowane i 607.259 (sześćset siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć)  akcji na okaziciela zwykłe.”
  proponuje się nową treść § 4 ust. 1 Statutu (w związku z uchwałą o obniżeniu  kapitału zakładowego o kwotę 1.250.000,00 zł):
  „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 42.981.650,00 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt ) złotych i dzieli się na 859.633 (osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy  sześćset trzydzieści trzy) akcje po 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każda akcja, w tym 800 (osiemset) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 276.574 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery ) akcje imienne nieuprzywilejowane i 582.259 (pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć )  akcji na okaziciela zwykłe.”
 2. W miejsce dotychczasowego § 4 ust. 2 lit n) Statutu w brzmieniu:
  „akcje serii N na okaziciela zwykłe trzynastej emisji w ilości 200.000 (dwustu tysięcy) od numeru 423035 do numeru 623034 włącznie”.
  proponuje się nową treść § 4 ust. 2 lit n) Statutu :
  „akcje serii N na okaziciela zwykłe trzynastej emisji w ilości 175.000 (stu siedemdziesięciu pięciu  tysięcy) od numeru 448 035 do numeru 623034 włącznie”.
Zobacz wszystkie

Aktualności

Przeczytaj również

Zobacz wszystkie