Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu WZA MTG

Zarząd spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Żaglowa 11, wpisanej do KRS w dniu 24.08.2001r. pod numerem KRS: 0000038362 przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 03 września 2020 roku o godz.10.00.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
  31 grudnia 2019 roku oraz wniosku Zarządu o podziale zysku.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz wniosku Zarządu o podziale zysku.
 8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki pisemnej opinii uzasadniającej powody wyłączenia prawa poboru akcji w podwyższonym kapitale zakładowym oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku,
  3. podziału zysku,
  4. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
   w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku,
  5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku,
  6. pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w podwyższonym kapitale zakładowym,
  7. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii U i akcji serii W,
  8. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4.345.250,00 (czterech milionów trzystu czterdziestu pięciu tysięcy dwustu pięćdziesięciu) złotych poprzez emisję 86 905 (osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięciu) nowych akcji imiennych serii U oraz akcji na okaziciela serii W o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesięciu) złotych każda w trybie subskrypcji prywatnej oferowanych:
   • Gminie Miasta Gdańska w ilości 57 455 ( pięćdziesięciu siedmiu tysięcy czterystu pięćdziesięciu pięciu) akcji imiennych serii U oraz 21.950 ( dwudziestu jeden tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu) akcji na okaziciela serii W,
   • Województwu Pomorskiemu w ilości 7.500 (siedmiu tysięcy pięciuset) akcji na okaziciela serii W,
    przy czym wszystkie akcje:
    imienne serii U zostaną pokryte aportem wniesionym przez Gminę Miasta Gdańska w postaci:
    – zabudowanej nieruchomości – działka nr 429/2 i zabudowanej nieruchomości – działki nr 430 w obrębie nr 140, objętych księgą wieczystą nr GD1G/00015331/0 prowadzoną przez III Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku
    – zabudowanej nieruchomości – działka nr 116 w obrębie nr 90, objętej księgą wieczystą nr GD1G/00043519/7 prowadzoną przez III Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku
    na podstawie przeniesienia prawa własności.
    na okaziciela serii W zostaną pokryte  w całości wkładem pieniężnym w łącznej kwocie odpowiadającej iloczynowi ich liczby oraz ustalonej ceny emisyjnej na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Gdańska i Województwem Pomorskim nie później, niż do dnia 10 września 2020 roku,
  9. zmian Statutu Spółki
   • w § 4 ust. 1,
   • dodanie w § 4 ust. 2. lit. a) podpunktu nr 5),
   • dodanie w 4 ust. 2 lit. t),
   • dodanie w 19 ust. 2 lit. o),
  10. uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
  11. uchwalenie nowego Regulaminu Rady Nadzorczej w związku z dodaniem do Statutu § 19 ust.2 lit. o),
  12. wyboru przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki,
  13. zmiany uchwały nr 18/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. w Gdańsku z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.
 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom zgodnie z art. 406 KSH. Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 406 § 2 KSH zamiast złożenia akcji w siedzibie Spółki może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji w Deutsche Banku Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Armii Ludowej 26. Zaświadczenie Deutsche Banku Polska SA z siedzibą w Warszawie powinno być złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia i nie odebrane przed jego zakończeniem. Zaświadczenie powinno spełniać wymagania określone w art. 406 § 2 KSH.

Stosownie do art. 402 § 2 KSH, Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść projektowanych zmian Statutu Spółki:

 1. W miejsce dotychczasowego § 4 ust. 1 Statutu w brzmieniu:„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 34.826.450,00 (trzydzieści cztery miliony osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 696.529 (sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji po 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każda akcja, w tym 800 (osiemset) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 208.476 (dwieście osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji imiennych nieuprzywilejowanych i 487.253 (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) akcje na okaziciela zwykłe.
  proponuje się nową treść § 4 ust. 1. Statutu:
  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.171.700,00 (trzydzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset) złotych i dzieli się na 783.434 (siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści cztery) akcje po 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każda akcja, w tym 800 (osiemset) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 265.931 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden) akcji imiennych nieuprzywilejowanych i 516.703 (pięćset szesnaście tysięcy siedemset trzy) akcje na okaziciela zwykłe.
 2. W § 4 ust. 2. lit. a) Statutu dodaje się dotychczas nieistniejący podpunkt
  5) o następującym brzmieniu:5) serii U nieuprzywilejowane osiemnastej emisji w łącznej ilości 57.455 (pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji od numeru U 696 210 do numeru U 753 664  włącznie;
 3. W § 4 ust. 2 Statutu dodaje się dotychczas nieistniejącą literę
  t) o następującym brzmieniu:
  t) akcje serii W na okaziciela zwykłe osiemnastej emisji w ilości 29.450 (dwudziestu dziewięciu tysięcy czterystu pięćdziesięciu ) od  numeru W 753 665 do numeru W 783 114 włącznie.
 4. W 19 ust. 2 lit. o) Statutu dodaje się dotychczas nie istniejącą literę o) o następującym brzmieniu:
  o) ustalenie dla członków Zarządu szczegółowych celów zarządczych, wag  tych celów, a także kryteriów ich realizacji i rozliczania oraz stwierdzenie realizacji tych celów i określenie należnej kwoty wynagrodzenia zmiennego dla członków Zarządu.”
Zobacz wszystkie

Aktualności

Przeczytaj również

Zobacz wszystkie