Aktualności

Ogłoszenie o obniżeniu kapitału zakładowego spółki

Zarząd Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 23 stycznia 2024 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 16 (6918) pod pozycją nr 3334 ukazało się ogłoszenie w sprawie obniżenia wysokości kapitału zakładowego Spółki o następującej treści:

„ Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk , KRS 38362, ogłasza, iż w dniu 16.01.2024 r, roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło uchwałę nr 12/2024 w sprawie dobrowolnego umorzenia akcji serii N o nr 448.035 do nr 473.034 (włącznie). Na mocy uchwały nr 13/2024 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło dokonać obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 47.652.250,00 (czterdziestu siedmiu milionów sześciuset pięćdziesięciu dwóch tysięcy dwustu pięćdziesięciu ) złotych do kwoty 46.402.250,00 (czterdziestu sześciu milionów czterystu dwóch tysięcy dwustu pięćdziesięciu ) złotych, to jest o kwotę 1.250.000,00 ( jednego miliona dwustu pięćdziesięciu tysięcy ) złotych.

W związku z uchwaleniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obniżenia kapitału zakładowego, Spółka zgodnie z art. 456 KSH zobowiązana jest w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do zaspokojenia zgłoszonych przez wierzycieli wymagalnych roszczeń lub zabezpieczenia roszczeń niewymagalnych, jeśli zostanie uprawdopodobnione, że obniżenie kapitału zagraża zaspokojeniu roszczeń, oraz że wierzyciele nie otrzymali zabezpieczenia (ar. 456 § 2 KSH). Z uwagi na powyższe, wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń wymagalnych w terminie trzech miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia. Wierzyciele mogą ponadto żądać w powyższym terminie zabezpieczenia roszczeń niewymagalnych, powstałych przed dniem ogłoszenia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego, jeżeli uprawdopodobnią, że obniżenie zagraża zaspokojeniu tych roszczeń oraz że nie otrzymali od spółki zabezpieczenia.
Roszczenia proszę zgłaszać na adres siedziby Spółki.”

Zobacz wszystkie

Aktualności

Przeczytaj również

Zobacz wszystkie