Aktualności

Zaproszenie do udziału w Konkursie na Wybór Partnera dla realizacji wielofunkcyjnej hali z hotelem w ramach rozbudowy obiektu AMBEREXPO

Zapraszamy do udziału w procedurze konkursowej na Wybór Partnera dla realizacji wielofunkcyjnej hali z hotelem w ramach rozbudowy obiektu AMBEREXPO przy ul. Żaglowej w Gdańsku wraz z dzierżawą i operowaniem częścią hotelową. Organizatorem są Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

Definicje zastosowanych pojęć:

1. AMBEREXPO – Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne zlokalizowane w dzielnicy Gdańsk – Letnica, pomiędzy ulicami Marynarki Polskiej a ulicą Żaglową, w bezpośrednim sąsiedztwie Stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk;
2. Inwestor – spółka Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11 (80-560 Gdańsk) dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi rejestr przedsiębiorców pod numerem KRS 0000038362;
3. Konkurs – niniejsze postępowanie w celu wyłonienia Partnera;
4. Konsorcjum – dwa lub więcej podmiotów ubiegających się wspólnie o realizację Przedsięwzięcia;
5. Najkorzystniejsza oferta – wybrana przez Organizatora oferta konkursowa Uczestnika Konkursu, która w trakcie postępowania konkursowego uzyskała najwyższą ocenę;
6. Nieruchomość – nieruchomość obejmująca działki nr: 134/3, 134/4, 132/6, 132/7 i 133/3, zlokalizowana przy ul. Żaglowej 11 w Gdańsku, na której ma powstać Obiekt;
7. Obiekt – wielofunkcyjna hala wystawienniczo-konferencyjno-kongresowa z częścią hotelową, który powstanie w ramach rozbudowy obiektu AMBEREXPO, którego część hotelowa zostanie przekazana Partnerowi w dzierżawę, w ramach której Partner zapewni prowadzenie w nim działalności usługowej w zakresie hotelarstwa przez Partnera lub inny profesjonalny podmiot;
8. Partner – podmiot lub Konsorcjum podmiotów, wybrany w drodze Konkursu, z którym Inwestor zawrze Umowę;
9. Przedsięwzięcie – rozbudowa obiektu AMBEREXPO o nową przestrzeń wystawienniczo-konferencyjno-kongresową i hotelową wraz z dzierżawą, zarządzaniem i prowadzeniem stałej działalności usługowej w zakresie hotelarstwa w Obiekcie.
10. Zaproszenie – niniejszy dokument;
11. Uczestnik konkursu – podmiot lub Konsorcjum, który/rzy złożył/li wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie i został do niego zakwalifikowany. Inwestor dopuszcza możliwość złożenia jednego wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie przez kilka podmiotów, w tym przez Konsorcja;
12. Umowa – umowa lub umowy, które Inwestor zawrze z wybranym w drodze Konkursu Partnerem, określająca zasady współpracy i realizacji Przedsięwzięcia.

ROZDZIAŁ I
INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Organizator Konkursu
Konkurs organizuje spółka Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
2. Cel Konkursu
Celem Konkursu jest wybór Partnera dla realizacji Przedsięwzięcia.
Przedsięwzięciem jest zlecenie Partnerowi rozbudowy obiektu AMBEREXPO o nową przestrzeń wystawienniczo-konferencyjno-kongresową i hotelową tj. wybudowanie Obiektu. W ramach Przedsięwzięcia część hotelowa zostanie przekazana Partnerowi w dzierżawę, w ramach której Partner zapewni prowadzenie w nim działalności usługowej w zakresie hotelarstwa przez Partnera lub inny profesjonalny podmiot.
3. Opis Przedsięwzięcia.
Inwestor zamierza zrealizować na Nieruchomości Przedsięwzięcie stanowiące kolejny etap inwestycji związanej z Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym AMBEREXPO. Obecny etap prac zakłada rozbudowę AMBEREXPO o nową przestrzeń wystawienniczo-konferencyjno-kongresową wraz z hotelem. Obiekt składał się będzie z następującej liczby kondygnacji:
• 8 (osiem) stanowiących pawilon wejściowy z gastronomią i funkcją hotelową,
• 1 (jedna) kondygnacja wystawiennicza stanowiąca halę wielofunkcyjną,
• 2 (dwie) kondygnacje stanowiące część magazynowo-zapleczową.

Zakładane terminy realizacji Przedsięwzięcia:
• Pozwolenie na użytkowanie Hali wraz z pawilonem wejściowym oraz częścią magazynowo-zapleczową – 30.07.2025 r.
• Pozwolenie na użytkowanie hotelu – 30.06.2026 r.

Zakładany okres dzierżawy hotelu przez Partnera – min. 15 lat.

Funkcje Obiektu:
A Powierzchnia części hotelowej: ok. 7131 m2
– parter obiektu zawierający obok zespołu wejściowego do hali wielofunkcyjnej, wejście do części hotelowej,
– pięć kondygnacji hotelowych, obejmujących pokoje hotelowe, pomieszczenia gospodarcze i techniczne, salę śniadaniową z aneksem klubowym z zapleczem kuchennym,
– część hotelowa o standardzie trzygwiazdkowym, zawierająca 160 pokoi (34 – jednoosobowe, 122 – dwuosobowe, w tym 4 dostosowane dla osób niepełnosprawnych, 4 – trzyosobowe),
– dodatkowo 4 pomieszczenia dla obsługi hotelu (room service), w tym 2 pomieszczenia z zapleczem sanitarnym,
– piętra hotelowe obsługiwane przez dwie windy dla gości, oraz windę gospodarczą, pełniącą dodatkowo funkcję windy dla ekip ratowniczych.

B Powierzchnia hali wielofunkcyjnej wystawienniczej: ok. 3990 m2
– hala wielofunkcyjna do wykorzystania do celów wystawienniczych, konferencyjnych, kongresowych, jak również dla celów produkcji filmowej, organizacji eventów i działalności estradowej,

C Powierzchnia części magazynowo-zapleczowej: ok. 1514 m2
– pomieszczenia stanowiące zaplecze koncertów i produkcji filmowej, z dogodnym dostępem dla dostaw poprzez śluzę magazynową.

Zakłada się, że Partner zrealizuje Obiekt o funkcjach A, B i C oraz obejmie w dzierżawę funkcję A celem operowania hotelem. Szczegóły zostaną omówione podczas negocjacji w Etapie III Konkursu.

Dokumentacja projektowa wraz z prezentacją dot. Przedsięwzięcia zostanie udostępniona podmiotom zainteresowanym udziałem w Konkursie po złożeniu przez te podmioty wniosku ze zobowiązaniem do wykorzystania otrzymanej dokumentacji wyłącznie w celu przygotowania udziału w Konkursie zgodnie z załącznikiem nr 4.

ROZDZIAŁ II
ETAPY POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

Etapy Konkursu
Zakłada się przeprowadzenie Konkursu w następujących etapach:

Etap I- zaproszenie do udziału w Konkursie, prekwalifikacja
a. Inwestor zamieścił Zaproszenie do udziału w Konkursie dot. Realizacji Przedsięwzięcia. Jest to Etap prekwalifikacji, mający na celu wyłonienie podmiotów zainteresowanych udziałem w Konkursie, spełniających warunki zapewniające zdolność do realizacji Przedsięwzięcia.
b. W odpowiedzi na zaproszenie, Uczestnicy Konkursu składają wnioski o uzyskanie dokumentacji projektowej wraz z prezentacją dot. Przedsięwzięcia. Na jej podstawie będą mogli przeanalizować zakres Przedsięwzięcia oraz możliwości dalszego udziału w Konkursie.
c. Uczestnicy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie wraz z przedstawieniem wymaganych dokumentów świadczących o spełnieniu Warunków Uczestnictwa w Konkursie według Załącznika nr 3.
d. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie należy składać do dnia 09.08.2024 r. godz. 15:00
e. Inwestor weryfikuje, czy spełnione zostały Warunki Uczestnictwa w Konkursie.
f. Inwestor zastrzega sobie na tym etapie możliwość zadawania dodatkowych pytań podmiotom ubiegającym się o uczestnictwo w Konkursie.
g. Inwestor może dopuścić do udziału w Konkursie Uczestnika, który złożył wniosek z przekroczeniem terminu, o którym mowa w lit. d.

Etap II- składanie ofert wstępnych
a. Inwestor przekaże Uczestnikom Konkursu, którzy pozytywnie przeszli etap prekwalifikacji, dokumentację projektową oraz wstępny projekt umowy/ umów na realizację Przedsięwzięcia tj. projekty zawierające planowane postanowienia umowne na wykonanie prac budowlanych oraz dzierżawy obiektu hotelowego.
b. Inwestor zaprosi Uczestników Konkursu do złożenia ofert wstępnych.
c. Na podstawie ofert wstępnych Inwestor kwalifikuje do etapu III – negocjacji. Inwestor zakłada prowadzenie negocjacji z od 3 do 5 Uczestników Konkursu.

Etap III- negocjacje
a. W etapie III Inwestor prowadzi negocjacje z Uczestnikami konkursu zakwalifikowanymi do tego etapu.

Etap IV- składanie ofert ostatecznych
a. Po zakończeniu negocjacji w etapie III, Inwestor przygotuje ostateczny projekt Umowy na wykonanie prac budowlanych oraz dzierżawy części hotelowej wraz z załącznikami, które przekaże Uczestnikom konkursu, którzy brali udział w negocjacjach wraz z zaproszeniem do składania ofert ostatecznych.
b. Uczestnicy konkursu będą składali oferty ostateczne.

Etap V- wybór Partnera
a. Inwestor dokona wyboru Partnera.

ROZDZIAŁ III
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE i ICH OCENA
1. W Konkursie może wziąć udział podmiot/ Konsorcjum wykazujący się doświadczeniem w wykonaniu (budowie) zarówno hal, jak i budynków z przeznaczeniem na działalność hotelarską (hotel, aparthotel, dom studencki), a także posiadający doświadczenie w prowadzeniu profesjonalnej działalności hotelarskiej.
2. Do udziału w Konkursie zostaną zakwalifikowani Uczestnicy, którzy spełniają następujące warunki:

A. Warunki techniczne:
1) w okresie ostatnich 15 lat przed dniem ogłoszenia postępowania konkursowego (zakończenie budowy), a w przypadku krótszego okresu prowadzenia działalności – w tym okresie, wykaże doświadczenie w wykonaniu (budowie), co najmniej:
➢ 2 hal wystawienniczych, przemysłowych, magazynowych lub wielofunkcyjnych (tj. łączących te funkcje) wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 5 000 m² każda i wartości robót min. 30.000.000 zł brutto.
oraz
➢ 2 budynków z przeznaczeniem na działalność hotelarską (hotel, aparthotel, dom studencki) na co najmniej 120 pokoi hotelowych każda i wartości robót min 30.000.000,00 zł brutto.
2) W przypadku Konsorcjum Warunki techniczne musi w całości spełniać przynajmniej jeden członek Konsorcjum.
3) Uczestnik Konsorcjum może wskazać we wniosku, że roboty budowlane powierzy generalnemu wykonawcy i w zakresie tego warunku polegać na zasobach tego podmiotu trzeciego. W takim wypadku Uczestnik Konsorcjum składa wraz z wnioskiem zobowiązanie tego podmiotu, że będzie generalnym wykonawcą Obiektu.
4) W celu potwierdzenia spełnienia przez Uczestnika Konkursu warunków określonych w ust. 1, Uczestnik Konkursu składa:
➢wykaz wykonanych robót budowlanych w okresach wskazanych powyżej wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane oraz załączenia dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie i terminowo, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź́ inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 1.

B. Warunki ekonomiczne:
1) W Konkursie może wziąć udział Uczestnik Konkursu, który wykaże, że w okresie maksymalnie 1 miesiąca przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 30.000.000,00 zł. W przypadku Konsorcjum warunek ten mogą spełniać członkowie Konsorcjum łącznie.
2) W celu potwierdzenia spełnienia przez Uczestnika Konkursu warunku określonego w ust. 1), Uczestnik składa:
➢informację z banku lub ze spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub potwierdzających posiadaną zdolność kredytową, w okresie maksymalnie 1 miesiąca przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie.
3) W Konkursie może wziąć udział Uczestnik Konkursu, który wykaże, że w każdym z trzech ostatnich lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Uczestnik Konkursu osiągnął obrót roczny (rozumiany jako przychód netto) w wysokości nie mniejszej niż 200.000.000,00 zł. W przypadku Konsorcjum podmiotów warunek ten w całości musi spełniać przynajmniej jeden z członków Konsorcjum.
4) w celu potwierdzenia spełnienia przez Uczestnika Konkursu warunku określonego w ust. 3), Uczestnik składa:
➢rachunek zysków i strat lub sprawozdanie finansowe, jeżeli wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Podmiot niezobowiązany do sporządzenia sprawozdania finansowego powinien przedłożyć inne dokumenty określające obroty za okres ostatnich trzech lat obrotowych.

C. Warunki doświadczenia prowadzenia działalności hotelowej
1) W Konkursie może wziąć udział Uczestnik Konkursu, który wykaże, że w okresie ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie), zarządzał operacyjnie obiektem hotelowym z co najmniej 150 pokojami hotelowymi przez okres ciągły nie krótszy niż 3 lata.
2) w celu potwierdzenia spełnienia przez Uczestnika Konkursu warunku określonego w ust. 1), Uczestnik składa:
➢ wykaz dot. doświadczenia prowadzenia działalności hotelowej zgodnie z załącznikiem nr 5.
3) Uczestnik Konkursu może wykazać się doświadczeniem bezpośrednio jako operator hotelu lub jako właściciel hotelu prowadzonego przez profesjonalnego operatora hotelowego lub polegać na doświadczeniu podmiotu trzeciego- profesjonalnego operatora hotelowego. Jeżeli Uczestnik Konsorcjum wskaże we wniosku, że prowadzenie hotelu powierzy profesjonalnemu operatorowi hotelowemu, to składa wraz z wnioskiem zobowiązanie tego podmiotu, że będzie on brał udział w Przedsięwzięciu jako operator hotelu.
4) W Konkursie może wziąć udział Uczestnik Konkursu, który wykaże, że dysponuje osobą z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji ,,General Manager” obiektu hotelowego z co najmniej 150 pokojami.
5) w celu potwierdzenia spełnienia przez Uczestnika Konkursu warunku określonego w ust. 4), Uczestnik składa:
➢wykaz dot. doświadczenia prowadzenia działalności hotelowej zgodnie z załącznikiem nr 5.

ROZDZIAŁ IV
PRZEBIEG ETAPU I
Weryfikacja spełnienia warunków udziału w konkursie
1. Na tym etapie Inwestor zaprasza do składania wniosków do udziału w konkursie,
2. Zainteresowane podmioty występują o uzyskanie dokumentacji projektowej oraz prezentacji dot. Przedsięwzięcia celem szczegółowego zapoznania się z wymogami Inwestora i zakresem realizacji Przedsięwzięcia.
3. Zainteresowane podmioty mogą zadawać pytania Inwestorowi. Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronie internetowej.
4. Uczestnicy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z dokumentami wskazanymi w niniejszym zaproszeniu. Uczestnicy załączają dokumenty potwierdzające spełnianie warunków opisanych w Rozdziale III.

Forma składania dokumentów
1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz zobowiązania podmiotów trzecich należy złożyć w formie opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Uczestnik konkursu składa wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie wg formularza stanowiącego załącznik nr 3. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o zachowaniu poufności zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Dokumenty świadczące o spełnieniu warunków mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Uczestnika konkursu – poświadczenia dokonuje się poprzez opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym .
3. Pełnomocnictwo – jeżeli takowe zostanie udzielone – musi być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem albo kopii poświadczonej przez mocodawcę (upoważniającego) – poświadczenia dokonuje się poprzez opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym .
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

Ocena dokumentów
1. W I etapie Inwestor dokona oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie w zakresie spełnienia warunków udziału w Konkursie.
2. W przypadku wątpliwości, Inwestor zastrzega sobie prawo do występowania o dodatkowe wyjaśnienia od Uczestników Konkursu.
3. Jednocześnie w przypadku błędów, oczywistych omyłek, braków – Inwestor wezwie pomiot do przedłożenia dodatkowych wyjaśnień lub poprawek lub uzupełnień.
4. Inwestor poinformuje zakwalifikowanych Uczestników Konkursu o kolejnym etapie Konkursu – przesyłając zaproszenie do składania ofert wstępnych.

Oznakowanie i sposób składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie

Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie należy składać na adres mailowy wskazany w niniejszym zaproszeniu to jest: hala.hotel@amberexpo.pl w tytule wiadomości podając: KONKURS_ETAP I

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: Hala wielofunkcyjna z hotelem: 09.08.2024. godz. 15.00.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Unieważnienie lub odwołanie Konkursu
1. Inwestor może unieważnić lub odwołać Konkurs bez podania przyczyny w każdym czasie.
2. Inwestor może zmieniać treść dokumentacji konkursowej oraz założenia konkursu.
3. Uczestnicy Konkursu biorą udział w Konkursie na własny koszt. Inwestor nie będzie zwracał żadnych kosztów udziału w Konkursie.

Udzielanie wyjaśnień i zapytania Uczestników Konkursu, dane kontaktowe
1. Uczestnicy Konkursu mogą zwracać się do Inwestora z pytaniami dotyczącymi warunków zawartych w dokumentacji konkursowej oraz warunków realizacji Przedsięwzięcia.
2. Korespondencja dotycząca Konkursu prowadzona jest drogą elektroniczną na adres: hala.hotel@amberexpo.pl.
3. Udzielone wyjaśnienia i odpowiedzi na zapytania są wiążące dla wszystkich Uczestników konkursu.

Obowiązek zachowania poufności
Inwestor i Uczestnicy konkursu zobowiązują się do zachowania poufności dotyczącej wszelkich informacji wynikających z dokumentów i ujawnionych w toku konkursu, a także informacji dotyczącej organizacji konkursu i jego przebiegu.

Odwołania, protesty, prawo i sądy
1. Inwestor nie przewiduje możliwości składania przez Uczestników Konkursu odwołań i protestów na jakimkolwiek etapie postępowania konkursowego, ani też po jego zakończeniu.
2. Do Konkursu i Umów stosuje się prawo polskie (materialne i procesowe).
3. Konkurs nie stanowi przetargu ani aukcji w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Ogłoszenie o Konkursie stanowi zaproszenie do negocjacji.
4. Wszelkie spory, które powstaną w związku z Konkursem lub zawarciem Umów lub ich treścią, czy też wykonaniem będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku nie osiągnięcia zgodnych rozwiązań, przez sądy powszechne wg prawa materialnego i procesowego polskiego, przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Inwestora.

Przechowywanie dokumentów
Organizator po rozstrzygnięciu Konkursu, wszelkie dokumenty złożone przez Uczestników konkursu w toku postępowania konkursowego składa do prowadzonego przez siebie archiwum. Złożone dokumenty i oferty nie podlegają zwrotowi Uczestnikom konkursu.

RODO
1. Obowiązek informacyjny spoczywający na Inwestorze a wynikający z art. 13 RODO dotyczy osób fizycznych, od których dane osobowe zostały pozyskane w związku z prowadzonym Konkursem.
2. W odniesieniu do osób, o których mowa w ust. 1 powyżej, Organizator informuje, że Administratorem ich danych jest spółka Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk.
3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanego z wyborem Operatora na podstawie zawartej Umowy w związku z prowadzonym Konkursem.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja konkursowa w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej, podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umówi przy wykonywaniu czynności związanych z jego działalnością statutowa tj. podmioty świadczące następujące usługi: informatyczne, marketingowe, prawne, sprzedażowe, windykacyjne, księgowe i inne usługi pomocnicze.
5. Dane osobowe będą przechowywane do czasy zakończenia Konkursu i wyboru Operatora oraz po jego zakończeniu w celach wypełnienia obowiązków przewidzianych przepisami prawa, archiwalnych, dochodzenia roszczeń lub obroną swoich praw, przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, bądź do momentu wniesienia przez Uczestnika uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
6. W odniesieniu do przedmiotowych danych osobowych decyzje nie będą odejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
7. Osoby, których dane osobowe zostały pozyskane w związku z prowadzonym Konkursem posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych.
8. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Osobom, których dane osobowe zostały pozyskane w związku z prowadzonym konkursem, nie przysługuje:
a. w zw. z art. 17 ust. 3 lit. e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
10. Kontakt z IOD Administratora jest możliwy pisemnie na adres siedziby Organizatora oraz mailowo na adres: do@mtgsa.com.pl. Dane IOD Administratora widnieją na stronie internetowej https://amberexpo.pl/polityka-prywatnosci/

Załączniki:
1. wzór wykazu dot. warunków technicznych;
2. wzór oświadczenia o zachowaniu poufności;
3. wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
4. wniosek o udostępnienie dokumentacji projektowej i Prezentacji Przedsięwzięcia;
5. wzór wykazu dot. warunków doświadczenia prowadzenia działalności hotelowej

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zobacz wszystkie

Aktualności

Przeczytaj również

Zobacz wszystkie