Aktualności

Czwarte wezwanie do złożenia akcji MTG

Treść ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o wezwaniu akcjonariuszy Międzynarodowych Targów Gdańskich SA do złożenia akcji w siedzibie Spółki opublikowana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 25.11.2020 roku. 

Zarząd Spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających dokumenty akcji Spółki w formie materialnej (papierowej) do złożenia ich do Spółki, w Sekretariacie Spółki w Gdańsku, ul Żaglowa 11,  Gdańsk (80-560) w dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00.
Złożenie dokumentów akcji Spółki będzie się odbywało za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Podstawą prawną niniejszego wezwania jest ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875), na podstawie której wprowadza się obowiązkową dematerializację wszystkich akcji Spółki.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego  wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Jednocześnie informuje, iż:

  • zgodnie z w/w ustawą wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie
  • Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania
  • Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki
  • Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.
  • Po dniu 1 marca 2021r wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy
  • Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 1 marca 2026r.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji Spółki można uzyskać pod następującymi numerami telefonu:+48 58 5549482; +48 58 5549200 w dni robocze, w godzinach 9.00-15.00.

Zobacz wszystkie

Aktualności

Przeczytaj również

Zobacz wszystkie