Biuletyn Informacji Publicznej Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.

Majątek, dochody i straty
Zgodnie z bilansem Spółki sporządzonym na dzień 31.12.2020 majątek wynosi: 188 901 742,14 zł

Strata netto: -11 028 724,44 zł