parking

Centrum ma własny parking na 430 miejsc postojowych. W przypadku większego zapotrzebowania istnieje możliwość skorzystania z parkingu Stadionu Energa Gdańsk na blisko 2000 miejsc.regulamin parkingu


REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKINGU AMBEREXPO
§ 1
Teren parkingu stanowi integralną część obiektu AMBEREXPO
mieszczącego się w Gdańsku (80-560) ul. Żaglowa 11.
§ 2
Parkingiem zarządzają Międzynarodowe Targi Gdańskie SA (zwane dalej MTG SA) z siedzibą
w Gdańsku, adres do korespondencji: Międzynarodowe Targi Gdańskie SA 80-560 Gdańsk,
ul. Żaglowa 11.
§ 3
Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego
„Regulaminu” i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
§ 4
1. Parking jest niestrzeżony, płatny wg obowiązującego cennika.
2. MTG SA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
a) utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów,
b) rzeczy pozostawionych w pojazdach,
c) uszkodzenia ciała lub inną krzywdę, jaką osoba korzystająca z parkingu lub pasażer może
odnieść wskutek lub w związku z kolizją lub innym zdarzeniem mającym miejsce na parkingu.
§ 5
1. Parking jest czynny przez wszystkie dni w roku.
2. Parking może zostać w każdej chwili, bez wcześniejszego uprzedzenia zamknięty przez MTG SA, w szczególności w sytuacji zagrożenia lub na polecenie służb.
3. Parking może zostać zamknięty dla przez MTG SA w razie przeznaczenia jego obszaru na użytek
trwających imprez targowych lub wystawienniczych. Informacja o tym fakcie będzie
opublikowana w recepcji AMBEREXPO, przed wjazdem na parking, na terenie parkingu i przy
wyjeździe z parkingu.
4. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały
niebezpieczne w szczególności łatwopalnych, żrących, wybuchowych oraz innych, chyba że
za uprzednią zgodą osób reprezentujących MTG SA oraz jeżeli znajdujący się w nich
niebezpieczny materiał został w pełni zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6
1. Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązują przepisy ustawy „Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. nr 108 poz. 908, tj. z późniejszymi zmianami).
2. Maksymalna prędkość poruszania się pojazdów na parkingu wynosi 20 km/h.
3. Osoba korzystająca z parkingu zobowiązana jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych, poleceń obsługi parkingu, ochrony obiektu AMBEREXPO oraz innych osób
posiadających uprawnienia w tym zakresie.
§ 7
1. Wjeżdżając na parking należy obowiązkowo:
a) zatrzymać się przed zaporą przy automacie biletowym lub czytniku kart magnetycznych,
b) uruchomić zaporę przez pobranie biletu parkingowego lub przyłożenie karty magnetycznej
do czytnika,
c) pamiętać, że zapora zamyka się natychmiast po każdym przejeździe samochodu.
2. Jednoczesny przejazd dwóch samochodów grozi uszkodzeniem samochodu i systemu
automatycznej obsługi parkingu, za co odpowiedzialność ponoszą kierowcy wjeżdżający w ten
sposób na parking.
§ 8
1. Wyjeżdżając z parkingu należy obowiązkowo:
a) uiścić opłatę w recepcji lub w kasie automatycznej (posiadanie kart magnetycznych zwalnia
zaporę po przyłożeniu karty do czytnika),
b) zatrzymać się przed zaporą przy automacie biletowym lub czytniku kart magnetycznych,
c) pamiętać, że zapora zamyka się natychmiast po każdym przejeździe samochodu.
2. Jednoczesny przejazd dwóch samochodów grozi uszkodzeniem samochodu i systemu
automatycznej obsługi parkingu.
§ 9
1. Wysokość opłaty parkingowej określa cennik, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
„Regulaminu”. Ceny określone w załączniku są cenami brutto.
2. Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. zastrzegają sobie prawo zmiany wysokości opłaty
parkingowej podczas trwania imprez o charakterze wystawienniczym i konferencyjnym oraz
innych imprez okolicznościowych.
3. Za zagubienie biletu parkingowego pobierana jest dodatkowa opłata w kwocie 30 zł (trzydzieści złotych) brutto.
3/ 5
4. Za nierespektowanie zasad korzystania z parkingu, o którym mowa w § 17, pobierana jest opłata w kwocie 50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt) brutto.
§ 10
Cennik i Regulamin są do wglądu w recepcji AMBEREXPO. Dodatkowo cennik jest wywieszony przed
wjazdem na parking, na terenie parkingu i przy wyjeździe z parkingu. Regulamin i cennik dostępne są również na stronie internetowej www.amberexpo.pl
§ 11
W przypadku uszkodzenia systemu automatycznej obsługi parkingu na parkingu obowiązuje ręczne wydawanie przez operatorów parkingu dowodów wjazdu oraz kasowanie opłat za potwierdzeniem pobranej należności.
§ 12
1. Najemcy stałych miejsc parkingowych i Pracownicy MTG posiadający karty zbliżeniowe wjeżdżają
na teren parkingu wjazdem oznaczonym „Pracownicy”.
2. Korzystanie z wjazdu ogólnodostępnego na parking oznaczonego „Goście” może odbywać się
wyłącznie odpłatnie, zgodnie z cennikiem, z zastrzeżeniem § 14 Regulaminu.
§ 13
1. Miejsca postojowe na parkingu są oznakowane.
2. Parking dzieli się na dwie strefy:
a. o ograniczonym dostępie – z miejscami dla wskazanych osób, w szczególności dla
pracowników przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie AMBEREXPO,
b. ogólnodostępną – dla gości AMBEREXPO.
§ 14
1. Z opłat parkingowych zwolnione są następujące osoby lub pojazdy:
a) pojazdy korzystające z parkingu do 60 minut od momentu wjazdu na teren parkingu;
b) pojazdy służb ratowniczych będące w akcji;
c) pojazdy służb państwowych w celach służbowych;
d) pojazdy kierowane przez Posłów RP posiadających ważne legitymacje poselskie,
korzystających z parkingu w celach służbowych lub związanych z promocją usług MTG SA;
e) kierowcy posiadający kartę VIP, korzystający z parkingu w celach służbowych lub związanych
z promocją usług MTG SA;
f) kurierzy i listonosze pocztowi;
2. Anulowanie opłaty dla zwolnionych, o których mowa w § 14 pkt. 1 b)-f) niniejszego Regulaminu odbywa się w recepcji AMBEREXPO.
3. W uzasadnionych przypadkach, nie wymienionych w § 14 pkt. 1 b)-f) Regulaminu, korzystającym z parkingu w celach służbowych lub związanych z promocją usług MTG, opłata parkingowa może zostać anulowana w recepcji AMBEREXPO na polecenie pracownika MTG SA
4. Opłata parkingowa może być przeniesiona na Najemcę pomieszczeń w AMBEREXPO,
po wypełnieniu przez Najemcę druku anulowania opłaty korzystającemu z parkingu.
§ 15
W czasie manewrów na parkingu, w szczególności parkowania i wyjazdu z miejsca parkingowego,
kierowca jest obowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy sąsiednie i ustawiać pojazd
w wyznaczonych miejscach lub zatokach, nie zasłaniając linii wyznaczających miejsca dla parkowania.
§ 16
Nie wolno parkować pojazdu:
a) na pasie ruchu przed AMBEREXPO,
b) na przejściach dla pieszych,
c) drogach dojazdowych oraz pasach włączenia się do ruchu,
d) innych drogach odpowiednio oznakowanych znakiem zakazu postoju lub znakami poziomymi,
e) na miejscach wydzielonych i oznakowanych za wyjątkiem pojazdów do tego upoważnionych,
f) w miejscach, w których zaparkowanie samochodu może powodować zagrożenie dla ruchu
pojazdów, osób lub mienia.
§ 17
1. W przypadku nierespektowania zasad korzystania z parkingu określonych niniejszym
„Regulaminem” pojazdy będą unieruchomione przez założenie blokady. Za wycieraczką zostanie
włożona informacja „parkowanie w miejscu niedozwolonym” oraz telefon kontaktowy.
Po uiszczeniu opłaty blokada zostanie zdjęta. Powtarzanie się nieprzestrzegania przepisów przez
kierowcę spowoduje zawiadomienie funkcjonariusza policji celem podjęcia czynności
służbowych.
2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu osoba korzystająca z parkingu
wyraża zgodę na założenie blokady na koła pojazdu lub zastosowania innej formy
unieruchomienia pojazdu.
3. W przypadku niezgodnego z Regulaminem zaparkowania pojazdu, jeśli ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia, osoba korzystająca z parkingu wyraża zgodę na odholowanie pojazdu w wybrane przez MTG SA miejsce. Odholowanie pojazdu nastąpi na koszt i ryzyko korzystającego z parkingu.
§ 18
W przypadku ogłoszenia alarmu, na parkingu zostają aż do odwołania alarmu zdemontowane
wszystkie przeszkody, podniesione szlabany, a obsługa parkingu wskazuje i umożliwia dojazd
odpowiednim służbom do miejsca akcji.
§ 19
Na miejscach parkingowych, drogach wewnętrznych oraz rampach wjazdowych i wyjazdowych
zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, wymiana płynów chłodzących, paliwa
lub oleju jak również zanieczyszczanie parkingu.
§ 20
Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zarządzającemu oraz osobom trzecim na terenie parkingu.
§ 21
MTG SA zastrzega sobie prawo do udostępnienia całego parkingu dla klientów odbywających się
targów lub innych imprez na czas ich trwania.
§ 22
Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania parkingu należy zgłaszać pod numer
telefonu kom. 693/ 027 385.
§ 23
Wszelkie uszkodzenia pojazdów należy natychmiast zgłaszać na Posterunku Policji oraz w recepcji.
§ 24
Regulamin obowiązuje od dnia 17.09.2012 i został zatwierdzony uchwałą Zarządu MTG SA nr 10/2012