Biuletyn Informacji Publicznej Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.

Majątek, dochody i straty
Zgodnie z bilansem Spółki sporządzonym na dzień 31.12.2018 majątek wynosi: 180 322 298,48 zł

Strata netto: 5 019 558,62 zł