Biuletyn Informacji Publicznej Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.

Majątek, dochody i straty
    Zgodnie z bilansem Spółki sporządzonym na dzień 31.12.2016 majątek wynosi: 193 060 513,57 zł

    Strata netto: 8 459 799,05 zł