Biuletyn Informacji Publicznej Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.

Majątek, dochody i straty
    Zgodnie z bilansem Spółki sporządzonym na dzień 31.12.2015 majątek wynosi: 218 422 357,85 zł

    Strata netto: 2 449 712,46 zł